เทศบาลตำบล บางไทร
เทศบาลตำบล บางไทร
เทศบาลตำบล บางไทร
พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายวินัย
คู่มือประชาชน
ประกาศจากเทศบาล
กิจกรรม
ร้องทุกข์
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ความรู้ / บทความ
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่น่าสนใจ
สถานที่ราชการควรรู้
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน/อสม/ผู้สูงอายุ ประจำปี 2553

นายประทีป รามศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางไทรนำคณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลบางไทร และคณะกรรมการชุมชน,อาสาสมัครสาธารณสุข และชมรมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล ทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาอาชีพต่าง ๆ (OTOP) ณ เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เรียนรู้การจัดการการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และร่วมมือช่วยเหลือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถดำเนินการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางเดียวกัน

 : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร


 


 
 : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร


 


 
 : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร


 


 
 : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร


 


 
 : กิจกรรม เทศบาลตำบลบางไทร


 


 
[1] 2 3 4 5 6

 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม สำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร
หมู่4 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ | โทรสาร 0-3537-1032 , 0-35371033